Транспорт и автосервиз за леки и тежкотоварни автомобили от ЕТ „СЕТ-Стойчо Михалев”

Информация за подаването по електронен път на обобщени декларации за въвеждане

Във връзка с измененията за сигурност и безопасност на Регламент (ЕИО) № 2913/92 г. на Съвета и Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията, които се прилагат от 01/01/2011 г. се изисква задължително да бъде подавана по електронен път обобщена декларация за въвеждане (ОДВ) преди пристигането на стоките на митническата територия на Общността или преди натоварването на контейнерни товари при морски транспорт, в определени срокове в зависимост от вида транспорт. До 31.12.2010г. ОДВ може да бъде подавана на доброволни начала. ОДВ се подава за всички стоки, които се въвеждат на митническата територия на Общността, с изключение на случаите описани в чл.181в от Регламент (ЕИО) № 2454/93 г. на Комисията.

източник: Агенция „Митници“